Natalie Savelyeva

Appendix I. Manuscript from Saraswati Mahal Library

According to "The Useni Svarajati by Sr. V. Raghavan, The Journal of the Music Academy, 1946, XVII, p. 149"


Transliteration

R S, M, P, M GRR --- MGR, GR SRS , --- N G R R S || 1 ||

ola rA na sA mi vinarA --- vagalu theli calerA --- ce na ka gu ra

R G M P, M G R --- M, M G R R, | M G | R G R S R, S, N G R R S || 2 ||

ne na ru vA da vu ni --- ko ri na thi nee | madi | tha la m cA la rA pa li pa li rA || 2 ||

S, S, N S R S, --- R G M G R MG R S, --- RGM M, M G R R S || 3 ||

mA gA ya nu ma re --- mi mu nu pa ti cela mi yun --- maraci tha ne na cit ti vi || 3 ||

G R G M, G R --- R G, M P M G R --- N S N S, S --- R R G M G G R R S S --- N G R S M G R || 4.1 ||

vi ra ha ve da na --- la pA la pa ri ci mari --- ya la sa rO ja --- mu khi ni ka la si me la si --- na gu ru thu li thi kO || 4.1 ||

DPM M,M GRGM --- PDP P,MGR M, MGR RS || 4.2 ||

yalami mOli padipalu --- kuthuru sAnithyaga nunnathiga dara || 4.2 ||

M, M G R R, --- P M G R R, N S, --- N R, R G, G M, --- G R R S N, N ,

nee yu ra mu pai --- tha gi li na di kalam --- pu gA ca nanga --- vala guru lu nee du

S, S R, R --- P M P G, R MGR S, S, RGM GRS

me na paliki --- licetala veduli nidura pAdulee ganula negada

M, N N D PM,P, D,SR SN D,PM, P, MGR RS || 5 ||

cinneli thukomi nnamka mari idemancudA pOm kyadali pudu || 5 ||

S, G G R SNSR MG,RS, --- S, P M, GR NS,S

E mi je ppu thunu nee galambunA --- sA melangina vidambu

N R, R --- R G, M GRR, MGRR, PM,GRS MG,RSR

rasambu --- celamki nadirA adirayA sarOjamukhi nicudinadi

SRGM PDP P,MGR PM PGRSN SRG, MP D, M, MGRRS || 6 || thuram

paguvida sarasa sAdalani thelisi thigadara idemeluni nun me cithipadara || 6 || thuram sri varadAraja

R, G, M, PM PG PM GRR, --- RGM P,D PMGR GM,GRS, || 7 ||

nE nE man dura celupuda marinee --- manasu ni thudE suvagalu kaNdinirA || 7 ||

GR GM PM GRS, --- RGMGRS --- NS,NGR --- GM,P GR MGRS, || 8 ||

thina thina munu ninune --- penukonadagu --- thalanju nanu --- madinju pugA sarasuda || 8 ||

G,RG M,GM P,MP M,GR G,M P,MGR

ee naya sA thalu eemadu mAyalu yandu nEcithivi

M G R G S R N S NG M,MG D, PP, MGR GM ---

pa li pa li ee nu ma ri ninu meccithi nee vandi purusuni

M,DM, PGR RG, MGR RS, || 9 ||

yEdagA nanila mare mi ee pudu || 9 ||

M,N D,PM P, D P, GR G, M PDMP

cinna prAyamu nAda nundina nEs thava munamadi

G,RRSNS R,G,M,P, DN,D, P,MG,R

nenjalla kamuna nAthO naya

MGGRRS DPPM PM MGGR NNS,SR

olamkinakriya thalamsaga nanu madanuni pAlujEsiyA

RG,M GRGM --- PG PM PD NSR SR SR DPM

sarOjamukhivala --- nuvi pudu thakilithivi vana jana yanuda

PS, NND PM, P,M GRRS || 10 ||

sapA suyani nO ninnu pogadithi || 10 ||

P,ND, --- P --- M,PM,P GRR M,MGR

nindupA --- da --- sAlanamcu munupe neevedana

M,G,RS, --- RGM, GS, MGRS, NRR GMG,RS

jivampanee --- palumA diki sarasajE ricAlA kilikindalu

RGM,PM PDNDM PG, --- NS, --- ND, --- PM, ---

calipimbucu kaLalanducu mudam --- bujam --- thase --- yusunA

G R R G M --- GMPGR --- GMPMGR --- GMPN ---

tho da tho da la --- norayusunu --- adipagalunu --- gadapucu ---

DDPM PDNS RSNDPM GRGM PDPM DP, MGR RS || 11 ||

paripari vidamula nanugalacina celimini dalambucu ade mira ee pudu || 11 ||

thAm thanatha jenu thadimitha kita thajEm thajEm tharitta

ee Malaya jUdu palumaru puli palyane calambugo

kitajEm jEnu thakita thattOm thomga+thOm

nimaridA migula mayi jili jili lamcu+ji

thOmga thAhathakita thakajem | kitathatajem |

lamcu sokyanuvadi vadikyA galuvalarA |

thajen tharitha tharikitathee nAndari kidam thinnAm

yadunu ee pudu surusurUmam cuncaga legayinjA

thakkira ranna kajaka | theennOnnaga tinnOnaga

ennen nenu yan nAladu jam jammani jUm jUmmani |

thattadingu tharikithataka | jemthaka dimikitathaka

sAlamrOya nalicugapiga palukulU cevilUku

that theyya thakadinnA thimikitathaka jemthakundakum |

kadOramuga mulikula kriyanothaven kandudEyuviri |

thakajenu thakadimi dimithari | kitataka thakaditta

caramulaku nupahu thahathaha lupadina thadisUnna

lamgu thakathadim giNa thOm || 12 ||

neevu thalamcavu kada rA || 12 ||

sAmi (2) nenaralla kandarA | cAla meccu koNdirA ||

Amaguva pOdanalU | adanimainilipu |

mari | nA diprema maracithivaga nannElU accutha varadA ||

S,NNDN PDMP MD najenutha dimi |

jEnutha jEnna | RRG, MPM P, N

DNS, jEnaku jattha dimgiNa thOm || sAmini ||

X